Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Указания за ползване на системата

За въпроси и проблеми, свързани с онлайн попълване на заявлението, моля, прочетете ръководството за регистрация или се свържете с директора на детското заведение. Телефоните за връзка са в раздел "Детски заведения".

Проверка на Детски заведения в района по постоянен адрес на родител/настойник

Проверка по ЕГН на заявител/родител